ALGEMENE VOORWAARDEN PREFENSE BEVEILIGING B.V.

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Prefense en haar Opdrachtgevers. Gebruikmaking van de Dienstverlening van Prefense veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2 Overeenkomst (van opdracht): Iedere Overeenkomst tussen Prefense en een Opdrachtgever tot het verrichten van Dienstverlening, en alle daaruit voortvloeiende of mee samenhangende Overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3 Dienstverlening/ Diensten / de Werkzaamheden: de door Prefense aangeboden Diensten, onder andere bestaande uit het verhuren en beschikbaar stellen van beveiligers onder leiding en toezicht van Prefense voor het beveiligen van publieke domeinen, bedrijven en zorginstellingen.

1.4 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van Prefense;

1.5 Werknemer(s): een natuurlijk persoon die werkzaam is voor Prefense, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst;

1.6 Partijen: Prefense en de opdrachtgever gezamenlijk;

1.7 Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

1.8 Dagen: alle kalenderdagen;

1.9 Overmacht: elke van de wil van Prefense onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Prefense of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs van Prefense niet kan worden gevraagd;

1.10 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, aanvallen vanuit it-infrastructuur (DoS attack), oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.11 Prefense: De Besloten Vennootschap “Prefense B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54082315.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van Prefense, alsmede op alle offertes, opdrachten en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Prefense zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Prefense voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2 De Opdrachtgever is verplicht om voorafgaand aan totstandkoming van de Overeenkomst alle relevante gegevens, die voor het uitgeven van de offerte en uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn, volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan Prefense een offerte aan de Opdrachtgever zal doen en – in geval van een opdracht – daaraan uitvoering zal geven.

2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor de Opdrachtgever ook op andere Overeenkomsten tussen Prefense en de Opdrachtgever van toepassing zijn.

2.4 Indien enige voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.6 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Prefense uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.7 Prefense is niet gebonden aan typefouten en/of spellingsfouten in Overeenkomsten en/of offertes tussen Prefense en de Opdrachtgever.

2.8 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 oktober 2018.

2.9 Wanneer deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn tussen Partijen, dan brengt deze instemming met zich mee dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) Overeenkomsten tussen Prefense en de Opdrachtgever.

2.10 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Prefense gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.11 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.12 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Inhoud en uitvoering van de overeenkomst

3.1 In de Overeenkomst wordt, voor zover relevant, de wijze waarop deze door Prefense wordt uitgevoerd en het daarvoor door de Opdrachtgever aan Prefense verschuldigde bedrag opgenomen.

3.2 De Overeenkomst tussen Prefense en Opdrachtgever betreft een inspanningsverplichting, waarbij Prefense de specifieke eisen van het vakmanschap die de Dienstverlening met zich meebrengt naar beste inzicht en vermogen in acht zal nemen. Prefense zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Dienstverlening nadrukkelijk naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan de Dienstverlening worden gesteld moeten uitdrukkelijk, en tijdig van tevoren, met Prefense zijn overeengekomen.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Prefense het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden. Prefense blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.

3.4 De aanvraag voor Dienstverlening door Opdrachtgever, wordt geacht gedaan te worden door een bevoegd persoon/vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Indien blijkt dat de aanvraag niet door een bevoegd persoon is gedaan, dan ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 4. Meerwerk

4.1 Prefense behoudt zich het recht voor meer Werkzaamheden dan vermeld in de Overeenkomst uit te voeren en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze Werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst.

4.2 Meerwerk zal meegenomen worden op de factuur over de betreffende periode.

Artikel 5. Annulering/ Wijziging van de Overeenkomst

5.1 Indien de Opdrachtgever de start van de overeengekomen Werkzaamheden uitstelt, of indien de Opdrachtgever de overeengekomen Werkzaamheden geheel annuleert, dan heeft Prefense recht op vergoeding van de gemaakte kosten en een percentage van het overeengekomen honorarium voor de Werkzaamheden. Deze vergoeding wordt als volgt berekend:

– Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %

– Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %

– Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

Artikel 6. Bedrijfskleding Prefense

6.1 Indien Partijen schriftelijk niet anders zijn overeengekomen, zullen Werknemers van Prefense bedrijfskleding dragen met daarop uitingen van Prefense.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1 Indien Werknemers van Prefense werkzaam zijn op een locatie die eigendom is of in het beheer is van de Opdrachtgever, dan draagt de Opdrachtgever zorg voor een werkomgeving die voldoet aan de wettelijke voorschriften, waaronder met betrekking tot veiligheid. Opdrachtgever is verplicht Prefense mondeling of schriftelijk te informeren over eventuele gevaarlijke situaties of locaties.

7.2 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om over alle benodigde vergunningen te beschikken die nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden, tenzij Partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.  De Opdrachtgever zal aan Prefense desgevraagd inzage verschaffen in bedoelde vergunningen.

7.3 Voor de aanvang van de Werkzaamheden dient Opdrachtgever Prefense in het bezit te stellen van de benodigde werkinstructies, ontruimingsplannen en calamiteitenprocedures.

7.4 Voor de aanvang van de Werkzaamheden, dient Opdrachtgever de bezoekers en personeel van locatie waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd te informeren over de Werkzaamheden en de bevoegdheden van de Werknemers van Prefense.

7.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Werknemers van Prefense gedurende een periode van  zes maanden na aanvang van de Werkzaamheden te benaderen om direct voor de Opdrachtgever te werken, zonder voorafgaande toestemming van Prefense. Dit op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding en € 250 voor iedere dag dat deze overtreding verder voortduurt.

Artikel 8. Arbeidsomstandigheden

8.1 De arbeidsomstandigheden bij Opdrachtgever voor de beveiligers die ter beschikking worden gesteld door Prefense moeten in overeenstemming zijn met de huidige Cao Particuliere Beveiliging.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingstermijn van facturen betreft 14 dagen.

9.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

9.3 Prefense heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Prefense zal de Opdrachtgever schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

9.4 Indien de Opdrachtgever een factuur betwist, dan dient de Opdrachtgever dit binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Prefense kenbaar te maken. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

9.5 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is hij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat schriftelijke aanmaning. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Prefense verschuldigd, bovenop de wettelijke rente.

9.6 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt. Dit betreft zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten. Deze kosten zijn verschuldigd zodra Prefense voor het uitstaande bedrag de hulp van een derde inschakelt. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimumbedrag van € 250,00.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

10.1 Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Prefense alle redelijkerwijs van Prefense te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Prefense zal haar Werkzaamheden verrichten op grond van en in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De Werknemers van Prefense leven alle wettelijke verplichtingen en in de branche relevante, wet- en regelgeving na.

10.2 Prefense is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Prefense kenbaar behoorde te zijn.

10.3 Prefense is niet aansprakelijk voor alle door de Opdrachtgever geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Prefense dan wel door Prefense ingeschakelde personen in de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

10.4 Indien Prefense, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Prefense voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van € 5.000,- exclusief BTW.

10.5 Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Prefense zijn toevertrouwd, door Prefense zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500,- exclusief btw per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,- exclusief btw per Opdrachtgever per jaar.

10.6 De Opdrachtgever vrijwaart Prefense tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Prefense krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

10.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Prefense berust bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Persoonsgegevens welke door de Opdrachtgever aan Prefense  worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of Overeenkomst.

11.2 De Opdrachtgever beschikt over Persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.3  De artikelen 11 tot en met 23 worden gekwalificeerd als een verwerkersovereenkomst.

Artikel 12. Doeleinden van verwerking

12.1 Prefense verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten volgens de onderliggende Overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

12.2 Prefense zal de Opdrachtgever op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van Prefense  tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende Overeenkomst zijn genoemd.

Artikel 13. Verplichtingen Prefense

13.1 Prefense zal zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

13.2 De verplichtingen van Prefense die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Prefense, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

13.3 Het is Prefense toegestaan (sub-)verwerkers in te schakelen. De Opdrachtgever zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 14. Doorgifte van Persoonsgegevens

14.1 Prefense zal de Persoonsgegevens niet verwerken buiten Europa.

Artikel 15. Verdeling van de verantwoordelijkheid

15.1 De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Prefense worden uitgevoerd binnen een beveiligde omgeving.

15.2 Prefense is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Voor de overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Opdrachtgever aan Prefense zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of andere doeleinden, is Prefense uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

15.3 De Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 16. Beveiliging

16.1 Prefense zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG, te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de Persoonsgegevens).

16.2 Prefense heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

Beveiliging van computers en software met gebruikersnaam en wachtwoord;

Beperkte fysieke toegang tot de computers/servers waar de Persoonsgegevens zijn opgeslagen; Met de relevante partijen zijn verwerkersovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten gesloten.

16.3 Prefense staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Prefense zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17. Meldplicht

17.1 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Prefense de Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren.

Artikel 18. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

18.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Prefense, zal Prefense het verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen afhandelen

Artikel 19. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

19.1 Op alle Persoonsgegevens die Prefense van de Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerksovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

19.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegevens om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 20. Audit

20.1 Prefense zal de Opdrachtgever de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de onderliggende Overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 21. Aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerkersovereenkomst

21.1 De aansprakelijkheid van Prefense voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Prefense ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Prefense voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Prefense.

21.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

–        schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen

–        redelijke en aantoonbare kosten om Prefense er toe te manen de verwerkersovereenkomst deugdelijk na te komen;

–        redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

21.3 De aansprakelijkheid van Prefense voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

21.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Prefense of haar bedrijfsleiding.

21.5 Tenzij nakoming door Prefense blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Prefense wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerkersovereenkomst slechts indien de Opdrachtgever Prefense onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Prefense ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Prefense in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

21.6 Iedere vordering tot schadevergoeding door de Opdrachtgever tegen Prefense die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 22. Duur en beëindiging

22.1 Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat Prefense deze nieuwe set algemene voorwaarden naar de Opdrachtgever heeft verzonden.

22.2 De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende Overeenkomst eindigt.

22.3 Zodra de verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Prefense alle Persoonsgegevens van de Opdrachtgever die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 23. Klachten met betrekking tot de verwerkersovereenkomst

23.1 Prefense hanteert een klachtenregeling. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft, dan kan deze ingediend worden conform de klachtenregeling zoals vermeld op de website. Prefense zal binnen 14 dagen op de klacht reageren.

Artikel 24. Geheimhouding

24.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor een duur van vijf (5) jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen.

24.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens die door Prefense ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

24.3 De partijen zijn niet gebonden aan de in artikel 13.1 en 13.2 genoemde verplichtingen indien:

 

  • de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij bekend was bij de betreffende partij;
  • de betreffende informatie reeds voor de ontvangst van de andere partij publiekelijk bekend was;
  • de betreffende informatie na ontvangst van de andere partij publiekelijk werd;
  • wanneer de betreffende informatie op grond van een wettelijke verplichting openbaar gemaakt moet worden;
  • de Partijen beiden toestemming geven tot het openbaar maken van de betreffende informatie.

Artikel 25 Ontbinding en opschorting

25.1  Als de Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is Prefense, naast hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden, echter niet eerder dan nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. Zo lang het verzuim voortduurt is Prefense gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

25.2 Voorts is iedere partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:

a.de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

25.3 Bedragen die Prefense vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan Prefense verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 26. Elektronische communicatie

26.1 Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen Prefense en de Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

26.2 Prefense en de Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

26.3 Zowel Prefense als de Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

26.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 27. Overmacht

27.1 Indien Prefense door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Prefense tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de Opdrachtgever is gehouden.

27.2 Een niet aan Prefense toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14 dagen te bedragen.

27.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Prefense, noch de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. De verplichting van Prefense tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Prefense jegens de Opdrachtgever tot enige schade- of voordeelvergoeding gehouden is.

Artikel 28. Bewijs

28.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Prefense  gesloten Overeenkomst zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – administratieve gegevens van Prefense beslissend.

28.2  Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen de Opdrachtgever en Prefense de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 29. Klachten

29.1 Prefense zal de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoeren met de grootste zorgvuldigheid en conform de in de branche geldende maatstaven.

29.2 Klachten over de wijze waarop Prefense de Overeenkomst met de Opdrachtgever uitvoert dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontstaan schriftelijk aan Prefense te worden gemeld.

29.3 Klachten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 30. Toepasselijk recht

30.1 Op alle met Prefense gesloten Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

30.2 Bij enig geschil ten gevolge van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is de rechtbank Rotterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Artikel 31. Wijziging

31.1 Prefense is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Prefense zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 32. Reparatieclausule nietigheden

32.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

32.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

32.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

©Prefense, 2018